books-04_150x200

Творчий доробок викладачів

кафедри педагогічної творчості

2012-2017 рр.

2012 рік

2012

Гузій Н.В. Антропологічний вимір педагогічного професіоналізму / Н.В. Гузій // Антропологічні виміри науки й освіти : досягнення та перспективи : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 20-21 вересня 2012 р.) / Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. – Мелітополь : МДПУ, 2012. – С. 13-15.

Гузій Н.В. Інноваційні технології проектного навчання у дидаскалогічній підготовці майбутнього педагога / Н.В. Гузій // Інновації в освіті : матеріали Міжнар. наук.-метод.конф. (Київ, 11-12 жовтня 2012 р.) тези доповід. – К. : КНЕУ, 2012. – С. 31-32.

Гузій Н.В. Методика викладання у вищій школі та педагогічна майстерність : робоча навчальна програма для студентів напряму підготовки «Право» / Н.В. Гузій. – К. : КНУКІМ, 2012. – 30 с.

Гузій Н.В. Науково-теоретичні засади визначення змісту дидаскалогічної освіти майбутніх педагогів / Н.В. Гузій // Сучасні технології вищої освіти : зб. наук. праць VІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції : (Одеса, 3-5 жовтня 2012 р.). – Одеса : Вид-во ННІХКТЕ, 2012. – С. 176.

Гузій Н.В. Наукознавчі та методологічні основи наукових досліджень / Н.В. Гузій // Основи наукових досліджень : навчальний підручник [В.І. Саюк, О.Л. Ануфрієва, Н.Ю. Волянюк, Н.В. Гузій, Ю.С. Осокіна, Н.М. Скоробагатько, Є.Р. Чернишова, Г.О. Штомпель] ; За ред. В.І. Саюк, Є.Р. Чернишової. – К. : Педагогічна думка, 2012. – С. 45-64.

Гузій Н.В. Особливості модульно-рейтингової організації акмеолого-дидаскалогічної підготовки майбутніх педагогів / Н.В. Гузій , Т.В. Шестакова // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : зб. наук. праць звітно-наукової конференції викладачів університету за 2011 р. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 108-110.

Гузій Н.В. Основи наукових досліджень / Н.В. Гузій // Організаційна модель навчання аспірантів за очно-дистанційною формою (комплекс дидактичних матеріалів) : навчальні програми дисциплін та спецкурсів / за ред. В.І. Саюк, Є.Р. Чернишовой. – К. : Педагогічна думка, 2012. – С. 4-16.

Гузій Н.В. Педагогічна майстерність викладача вищої школи / Н.В. Гузій // Організаційна модель навчання аспірантів заочно-дистанційною формою (комплекс дидактичних матеріалів) : навчальні програми дисциплін та спецкурсів / за ред. В.І. Саюк, Є.Р. Чернишовой. – К. : Педагогічна думка, 2012. – С. 91-98.

Гузій Н.В. Психологія : робоча навчальна програма для студентів університету / Н.В. Гузій. – К. : КНУКІМ, 2012. – 38 с.

Гузій Н.В. Технологія контекстного навчання в організації дидаскалогічної підготовки студентів у вищій педагогічній школі / Н.В. Гузій // Вища освіта України.– 2012. № 3 (додаток 1). Тематичний випуск Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. – Т.1. – С. 363-370.

Гузий Н.В. Дидаскалогическое образование будущего педагога в системе его профессиональной підготовки / Н.В. Гузий // Современное образование как открытая система : коллективная монографія / под ред. Н.Г. Ничкало, Г.Н. Филонова, О.В. Суходольской-Кулешовой. – М. : Институт научной и педагогической информации РАО, изд-во «ЮНИТИ-ДАНА», «ЮРКОМПАНИ», 2012. – С. 227-269.

Калюжна Т.Г. Аксіологічна проблематика у філософсько-педагогічній думці / Т.Г. Калюжна // Сучасні наукові дослідження у галузі професійної педагогічної освіти : матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару (Умань, 30 березня 2012 р.) / ред. кол. : Л.В. Ткачук [та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – С. 33-36.

Калюжна Т.Г. Аксіологічні аспекти професійно-педагогічної підготовки майбутнього педагога / Т.Г. Калюжна // Єдність навчання і наукових досліджень. – головний принцип університету : зб. наук. праць звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2011 р. (Київ, 9-10 лютого 2012 р.) / укл. Г.І. Волинка, О.В. Уваркіна, О.П. Симоненко, О.П. Ємельянова. – Ч.1. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 257-259.

Калюжна Т.Г. Культура педагогічного мовлення : методичні рекомендації до проведення лабораторних занять з курсу «Основи педагогічної творчості та майстерності» / Т.Г. Калюжна. 2-ге вид., переробл. та доп. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 40 с.

Калюжна Т.Г. Основні орієнтири організації післядипломної педагогічної освіти в Україні / Т.Г. Калюжна // Сучасна післядипломна освіта : інновації та традиції : матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару (Київ, 17 листопада 2011 р.) / укл. Г.О. Нестеренко. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 26-33.

Калюжна Т.Г. Педагогічна аксіологія в умовах модернізації професійно-педагогічної освіти : монографія / Т.Г. Калюжна ; за наук.ред. О.В. Уваркіної. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 128 с.

Калюжна Т.Г. Педагогічні технології розвитку аксіосфери майбутнього вчителя / Т.Г. Калюжна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість вчителя : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / ред. кол. : Н.В. Гузій (відп. ред.). – Вип. 15 (25). – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 17-20.

Калюжна Т.Г. Ціннісні пріоритети вчителя та освіти / Т.Г. Калюжна // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / гол. ред. З.П. Бакум. – Вип. № 34. – Кривий Ріг : КДПУ, 2012. – С. 131-136.

Навчально-методичний комплекс курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників із напряму «Інноватика у викладанні української мови як іноземної» / Н.В. Гузій, Г.О. Нестеренко, С.В. Соколова, В.В. Уліщенко, Я.О. Чепуренко ; [ відп.ред. Г.О. Нестеренко ]. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 51 с.

Навчально-методичний комплекс курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників із напряму «Інноватика у викладанні російської мови як іноземної» / В.І. Гончаров, Г.О. Нестеренко, В.В. Уліщенко,… Н.В. Гузій [та ін.] ; [ відп.ред. Г.О. Нестеренко ]. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 54 c.

Навчально-методичний комплекс курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників із напряму «Інноваційні навчально-виховні технології» ( психолого-педагогічне спрямування ) / Н.В. Гузій, Г.О. Нестеренко, О.О. Беслюбняк, В.В. Уліщенко ; відп.ред. Г.О. Нестеренко. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 48 c.

Навчально-методичний комплекс курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників із напряму «Інноваційні навчально-виховні технології (у фізико-математичних дисциплінах) / Б.Г. Бевз, І.Т. Горбачук, Г.О. Грищенко, Н.В. Гузій [та ін.] ; [відп.ред. Г.О. Нестеренко]. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 60 с.

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість вчителя : проблеми теорії та практики: зб. наук. праць / ред. кол. : Н.В. Гузій (відп.ред.). – Вип. 16 (26). – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – Спец. вип. – Літературно-мистецька освіта : традиції, новації, перспективи. – 180 с.

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість вчителя : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць / ред.кол. : Н.В. Гузій (відп.ред.). – Вип. 17 (27). – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 184 с.

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість вчителя : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць / ред. кол. : Н.В. Гузій (відп.ред.). – Вип. 18 (28). – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 179 с.

Педагогічна творчість / Н.В. Гузій, Д.В. Щербина // Образотворче мистецтво : освітньо-професійний комплекс : галузь знань 0202 – Мистецтво, напрям підготовки – Образотворче мистецтво : освітньо-кваліфікаційний рівень – 6.020205 «Бакалавр мистецтва» : посібник / упоряд. : О.Л. Шевнюк, Л.В. Плазовська, О.І. Бараболя ;за ред. доктора пед. наук, проф. В.І. Бондаря. – К. : НПУ, 2012. – С. 232-240.

Рашковська І.В. Діагностична та корекційна робота шкільного психолога в процесі формування ідеального «Я» підлітка / І.В. Рашковська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – вип. 25. – С. 421-425.

Рашковська І.В. Педагогічний ідеал сучасних студентів / І.В. Рашковська // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип ун-ту : зб. наук. праць звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2011 р. (Київ, 9-10 лютого 2012 р.) / укл. Г.І. Волинка, О.В. Уваркіна, О.П. Симоненко, О.П. Ємельянова. – Ч. 2. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 184-185.

Рашковська І.В. Розвиток особистості майбутнього вчителя за допомогою вивчення спецкурсу «Розв’язання педагогічних задач» / І.В. Рашковська // Вища освіта України уконтексті інтеграції до європейського освітнього простору. – Т. ІV (37). – К. : Гнозис, 2012. – С. 403-408.

Рашковська І.В. Формування ідеального образу «Я» підлітка в сімейному вихованні / І.В. Рашковська // Сучасна сім’я та соціальні інституції : шляхи партнерської взаємодії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 17 травня 2012 р.) / ред. кол. : Л.Л. Хоружа, Г.М. Лактіонова, О.В. Беспалько та ін. – К. : Київський університет імені Б. Грінченка, 2012. – С. 128-131.

Робочий зошит з курсу «Основи педагогічної творчості та майстерності» для студентів заочної форми навчання : навч.-метод.посібник / Н.В. Гузій, В.Х. Сидоренко, Т.В. Шестакова : за заг. ред. Н.В. Гузій. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 68 с.

Сидоренко В.Х. Особливості проведення спецкурсу «Культура педагогічної взаємодії» / В.Х. Сидоренко // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : зб. наук. праць звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2011 р. (Київ, 9-10 лютого 2012 р.) / укл. Г.І. Волинка, О.В. Уваркіна, О.П. Симоненко, О.П. Ємельянова. – Ч. 2. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 164-166.

Щербина Д.В. Жестикуляція вчителя у структурі зовнішньої педагогічної техніки / Д.В. Щербина // Педагогічна вищої та середньої школи : зб.наук. праць [гол. ред. З.П. Бакум]. – Кривий Ріг : КПІ КНУ, 2012. – Вип.34. – С. 357-363.

Щербина Д.В. Методи діагностики активної комунікативної позиції майбутніх педагогів / Д.В. Щербина // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : зб. наук. ст. звітно-наук. конф.викл. унів. за 2011 р. (Київ, 9-10 лютого 2012 р.) Ч. 2 / укл. Г.І. Волинка, О.В. Уваркіна, О.П. Симоненко, О.П. Ємельянова. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 268-269.

Щербина Д.В. Модель формування активної комунікативної позиції студентів ВНЗ / Д.В. Щербина // Матеріали Міжнар.наук.-метод. конференції «Інновації в освіті» (Київ,16-17 жовтня 2012 р.). – К. : Київський національний торговельно-економічний університет, 2012. – С. 348-350.

Щербина Д.В. Невербальна культура педагога : методичні рекомендації до проведення лабораторних занять з курсу «Основи педагогічної творчості та майстерності / Д.В. Щербина. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012 р. – 60 с.

Щербина Д.В. Результати самооцінки майбутніми учителями активної творчо-комунікативної позиції як показника професійної майстерності / Д.В. Щербина // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість вчителя : проблеми теорії і практики : зб.наук. праць / ред.кол. : Н.В. Гузій (відп.ред.). – Вип. 18 (28). – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 120-124.

Щербина Д.В. Специфіка використання імітаційно-ігрових форм, методів та прийомів у навчальному процесі загальноосвітньої школи / Д.В. Щербина // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість вчителя : проблеми теорії і практики : зб.наук. праць / ред.кол. : Н.В. Гузій (відп.ред.). – Вип.15 (25). – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 225-228.

Щербина Д.В. Структурна модель творчої комунікативної позиції майбутніх учителів / Д.В. Щербина // Педагогічний дискурс : зб. наук.праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 12. – С. 353-356.

Щербина Д.В. Формування активної комунікативної позиції учнів основної школи засобами імітаційно-ігрового навчання : теорія та практика : монографія / Д.В. Щербина [за наук. ред. Л.В. Кондрашової]. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 140 с.

   
ПнВтСрЧтПтСбНд
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу


НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний інститут :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут магістратури, аспіратнути та докторантури :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Інститут управління та економіки освіти
Факультети
Кримський гуманітарний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ